Skridt4Skridt modellen

Skridt4Skridt modellen er struktureret ud fra 5 gennemgående programtemaer, der samlet dækker hele livssituationen.
Målet er at inddrage alle relevante livsområder i borgernes recovery proces. Målet er at skabe positiv synergi og ”afsmitning” mellem de enkelte livsområder/temaer. Idéen er, at en positiv forandring på ét livsområde kan have en positiv virkning på et andet livsområde. Bedre fysisk velvære styrker erfaringsmæssigt det psykiske velvære og kan give større mod på at deltage i socialt samvær og virksomhedsbesøg mv.

Personlig udvikling og narrativer

I dette tema har vi fokus på̊ identitetsfølelse, selvværd og personlige forandringsbehov. Vi benytter forskellige teoretiske tilgange, der alle sigter på at synliggøre og restituere borgernes ressourcer og kompetencer.

Den narrative tilgang er et vigtigt omdrejningspunkt for det personlige tema. Den narrative metode bygger på̊ den opfattelse, at vi skaber mening i tilværelsen via de historier (narrativer), vi fortæller om os selv, og som andre fortæller om os. Vi udvikler derved vores identitet igennem vore relationer til andre mennesker, og vi skaber positive forandringer i vores liv, når vi indgår i respektfulde og ligeværdige relationer. Dominerende narrativer er de fortællinger, vi oftest fortæller og får fortalt om os selv. Nogle gange er det narrativer om sygdom og manglende ressourcer, der dominerer vores identitetsfølelse og relationer til andre. I det personlige tema afdækker vi de narrativer, der kan styrke borgernes positive identitetsfølelse og handlekraft.

Med den tilværelsespsykologiske arbejdsmetode arbejder vi ud fra det almenmenneskelige syn, at alle mennesker stræber efter at opbygge en ”god nok” tilværelse for sig selv og for andre via de valg og handlinger, de foretager. Borgerne afklarer de individuelle tilværelseskompetencer via mentalisering og refleksionsteknikker mv. Både den narrative og tilværelsespsykologiske tilgang er med til at understøtte recovery perspektivet ved at have fokus på̊ borgeren og mennesket frem for patienten. Vi lytter til borgernes egne kompetente erfaringer for, hvornår og hvordan de rent faktisk får det bedre. Ressourcesynet indebærer netop, at psykiske lidelser ikke ses som en kronisk og livsvarig tilstand.

Hverdagsorganisering -og mestring

I dette tema har vi fokus på de praktiske gøremål, der skal hænge sammen i hverdagen. Det gælder alt fra budgetlægning, regninger og hus- leje til rengøring, tøjvask og personlig hygiejne samt indkøb, madlavning, søvn og døgnrytme. Gennem mestringsstrategier og metoder som PCP (personcentreret planlægning) og CTI (critical time intervention) træner borgerne i at organisere og håndtere hverdagens krav, så̊ de også̊ kan fungere i perioder med manglende psykisk overskud. Det handler blandt andet om at skabe kontrol over symptomer, følelser og situationer, der kan udløse stress og true en skrøbelig psykisk balance. Borgerne opstiller konkrete og realistiske mål og rutiner for, hvordan de kan systematisere opgaverne og bevare et overblik.

Sociale relationer og netværk

I dette tema har vi fokus på̊ det sociale liv, det støttende netværk og de udadrettede relationer. Via netværksøvelser vurderer borgerne, hvor de har et bæredygtigt støttenetværk blandt familie, venner og bekendte. Pårørende og andre nære relationer inddrages i det omfang, de kan støtte borgernes recovery proces på̊ en positiv og anerkendende måde.

Vi arbejder endvidere med fællesskabstræning med brug af visualisering, spejlingsøvelser, rollespil og værktøjer til konflikthåndtering samt assertions- og kommunikationstræning.

De udadvendte aktiviteter udgør en vigtig del af temaet. Vi deltager i kulturelle, sociale og sportslige arrangementer efter borgernes fælles ønsker og behov. Borgerne bliver introduceret til aktivitetsmulighederne i væresteder, frivilligcentre, NGO ́er, biblioteker, medborgerhuse, kunstforeninger, idrætstilbud og andre relevante organisationer i det frivillige foreningsliv.

Sundhed og helbred

I dette tema har vi fokus på̊ samspillet mellem et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk udfoldelse og motion kan ikke i sig selv ”helbrede” psykisk lidelse. Men målet er, at borgerne erfarer, hvordan fysisk aktivitet som strukturerede vandreforløb og kropsbevidsthed styrker velværet og de psykiske ressourcer. I temaet indgår også̊ smertehåndtering og fælles undervisning i sund kost og ernæring med fælles madlavning og spisning til at fremme sunde kostvaner. Alle træningsformer tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Arbejde og opkvalificering

I dette tema har vi fokus på̊ muligheder og realiteter i forhold til job og uddannelse. Borgerne får tilbud om at afprøve forskellige jobtyper og arbejdsfunktioner på̊ ordinære eller socialøkonomiske vilkår inden for vores brede virksomhedsnetværk. Det kan være i form af virksomhedsbesøg, snusepraktik, jobafklaringsforløb, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, eventuelt med tilknyttet mentor fra vores eget mentorkorps. Borgerne introduceres desuden til forskellige uddannelsesretninger, og vi støtter gerne borgere i at gennemføre sideløbende uddannelsesaktiviteter inden for almen voksenuddannelse mv, herunder også̊ med mentor.

Hvordan arbejder vi

Borgerne arbejder intensivt med de enkelte temaer i et samlet 13 eller 26 ugers forløb, alt efter de individuelle behov.

I alle temaer veksler vi mellem individuelle og kollektive aktiviteter og metoder. Alle borgere får et fast og behovsorienteret tilbud om individuelle samtaler. Herudover arbejder vi med fælles, undervisningsbaseret vejledning, hvor borgerne støtter hinanden i at afklare og styrke ressourcer og fremadrettede livsplaner.

Eksempel på ugeskema