Skridt4Skridt – Center for aktivt medborgerskab tilbyder at løfte forebyggende, rehabiliterende samt uddannelses- og beskæftigelsesfremmende opgaver for kommunen i forhold til borgere, som kan visiteres ud fra:

• Serviceloven § 85
• Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 31b, §31c, §32 stk.1 nr.1
• Lov om Aktiv Socialpolitik
• Lov om Sygedagpenge

Visitationen kan gå på tværs af lovgivning og sektoropdelinger i ydelsessystemet.

Skridt4Skridts hovedmål er at fremme forandringsprocesser hos borgerne, således at psykisk sårbarhed og social udsathed uanset årsag ikke længere står i vejen for:
• En tilværelse med job og uddannelse – på støttede eller ustøttede vilkår
• En tilværelse med stabile, positive og ligeværdige sociale relationer – som værn mod social isolation

Skridt4Skridt ønsker det bedst mulige samarbejde med sagsbehandler omkring den enkelte borger. Dette sikrer vi bl.a. ved:
• Fyldestgørende dokumentation og statusbeskrivelser i henhold til borgerens plan, som sikrer sagsbehandleren et godt kendskab til borgeren og borgerens progression i forløbet.
• Indledende visitationsmøde med borger og sagsbehandler som sikrer at Skridt4Skridt er en relevant indsats for borgeren.
• Statusmøde med borgeren og sagsbehandler midtvejs og afslutningsvist i forløbet.
• Mulighed for Medicinhåndtering.
• Mulighed for tilkøb af individuelle samtaleforløb og Socialpædagogisk støtteforløb

Skridt4Skridts målgruppes forsørgelsesgrundlag kan være:
• Aktivitetsparate unge under 30 år uden uddannelse på uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, evt. med behov for læse/skrive/regnekvalificering
• Uddannelsesparate unge under 30 år med individuelle afklarings-/opfølgnings-/støttebehov, fx afklarende og støttende samtaler og/eller almenkvalificering
• Aktivitetsparate unge og voksne med uddannelse på kontanthjælp
• Unge og voksne på sygedagpenge
• Unge og voksne med ret til afklaringsforløb på ressourceforløbsydelse efter sygedagpengeperiode
• Unge og voksne på ledighedsydelse med tilkendt fleksjob
• Unge og voksne på førtidspension eller selvforsørgelse
• Unge og voksne indlagt i det psykiatriske system med behov for ekstern træning som led i udslusning fra indlæggelse
• Borgere med mulighed for støtte iht. Serviceloven

Der er to veje ind i Skridt4Skridt: :

Skridt4Skridt Recovery er etableret som ressourceforløb.
Læs mere om målgruppen, pris og tilbuddet her

Skridt4Skridt Arbejdsmarked er etableret som jobafklaringsforløb.
Læs mere om målgruppen, pris og tilbuddet her

Skridt4Skridts tilbud kan både være velegnede for borgere i en socialpsykiatrisk recoveryproces og borgere med behov for at styrke deres arbejdsmarkedsparathed. Det skyldes, at alle vore tilbud har en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til borgernes rehabilitering og kvalificering. Ud fra Skridt4Skridt Modellen har vi i alle tilbud fokus på både personlige, sociale, hverdagspraktiske, helbredsmæssige, faglige og arbejdsorienterede ressourcer udfordringer i borgernes situation.