Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb er et tilbud for unge og voksne, der står et psykisk sårbart sted i livet, og som har brug for støtte til at genfinde vejen videre i livet. Det kan eksempelvis være i eller efter en sygeperiode med depression, angst eller under/efter indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb
beskæftiger sig med alle de sider af tilværelsen, der kan skabe psykisk og fysisk velvære og trivsel i hverdagen på trods af psykisk sårbarhed.

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb foregår dels i Skridt4Skridts lyse og rummelige lokaler i hjertet af Helsingør, 5 minutters gang fra Helsingør station og dels i den smukke nordsjællandske natur.

Hvem er målgruppen

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb er et tilbud til unge og voksne (fra 18 til ca. 40 år), som står et psykisk sårbart sted i livet, og som har brug for støtte til at genfinde vejen videre i livet.  Det som spænder ben kan udtrykke sig som eksempelvis:

 • Angst
 • Depression
 • Særlig sensibilitet
 • Psykisk sårbarhed
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser f.eks. autisme
 • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
 • Personlighedsforstyrrelser (f.eks. Borderline)
 • Selvskadende handlinger eller spiseforstyrrelser
 • Fare for indlæggelse på psykiatrisk hospital

Det vigtigste kriterium for deltagelse i Skridt4Skridt er, at du som kursist ønsker at udforske og ændre på det, der står i vejen for at leve det liv, du ønsker.
Tilbuddet kan ikke rummer personer med udadreagerende adfærd eller med et aktivt stofmisbrug.
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak, om hvorvidt tilbuddet matcher dine behov.

Hvad er målet med forløbet

Målet er at skabe rammer for en forandringsproces, som på̊ kort og længere sigt resulterer i:

 • Større psykisk trivsel, en positiv følelse af egenidentitet og styrket personlig handlekraft.
 • Konkrete færdigheder og værktøjer til at håndtere vanskelige situationer og reaktionsmønstre.
 • Bedre håndtering af økonomi og praktiske gøremål som oprydning, rengøring, vask, hygiejne, madlavning, sovetider og døgnrytme.
 • Bedre fysisk form, kropsbevidsthed og kostvaner, der også̊ skaber større mental trivsel.
 • Større kendskab til lokale fritidstilbud og muligheder for at indgå̊ i sociale sammenhænge som en del af et aktivt medborgerskab og et værn mod social isolation.
 • Større viden om realistiske muligheder på̊ arbejdsmarkedet og kendskab til socialøkonomiske arbejdspladser.
 • En tilværelse med job og uddannelse – på støttende eller ustøttede vilkår.
 • En tilværelse med stabile, positive og ligeværdige sociale relationer – som værn mod social isolation.

Samlet set er det målet, at den enkelte kursist opnår en bedre fysisk og psykosocial balance uden eller med færre indlæggelser og sygdomsperioder.

Hvad indeholder forløbet

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb tilbyder et 13 ugers program bestående af moduler med forskellige temaer. Det er muligt at forlænge et forløb med endnu 13 uger, hvis du i samarbejde med kommunen finder dette givtigt. Du kan deltage i hele eller dele af vores 13 ugers program. Som udgangspunkt foregår aktiviteterne fra kl. 09-14. Et holdforløb består af:

 • Gruppebaseret vejledning
 • Kropslige aktiviteter som vandreture, cykling, afspænding, mindfulness etc.
 • Individuelle samtaler og sparring
 • Fælles arrangementer som besøg på virksomheder, uddannelsesinstitutioner, lokale tilbud, ture på stranden, filmaften, fællesspisning etc.

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb beskæftiger sig med alle de sider af tilværelsen, der kan skabe psykisk og fysisk velvære og trivsel i hverdagen på trods af psykisk sårbarhed. De områder vi arbejder ud fra er:

 • Personlig udvikling
 • Sociale relationer
 • Arbejde/uddannelse og opkvalificering
 • Hverdagsorganisering
 • Sundhed og helbred

Hvilke metoder er i spil

Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb tager udgangspunkt i en overbevisning om, at identitet og forandringer udvikles i relationer, der bygger på det ligeværdige møde og på respekten for den enkeltes integritet. Der fokuseres på den viden kursisterne allerede har og på at forstærke denne viden, ud fra antagelsen om, at dette er en forudsætning for oplevelsen af agenthed i eget liv. En grundantagelse er, at ”vi bliver til gennem den respons, vi får fra andre”. Skridt4Skridt skaber et rum for, at mennesker ramt af psykiske udfordringer kan erfare, at de kan ”løfte i flok”.
Et vigtigt aspekt af Skridt4Skridt er at etablere og styrke sociale netværk på tværs af deltagergruppen, således at alle oplever at indgå i et fællesskab. Alle mennesker har ressourcer og evner, som andre kan have glæde af, om det er at lave budgetter eller lappe cykler.

Som kursist i Skridt4Skridt har man mulighed for at få tilknyttet en personlig mentor efter behov og ønske.

I Skridt4Skridt kombinerer vi forskellige metodiske tilgange, som alle har ressourcesynet som fællesnævner. Med ressourcesynet tror vi på, at den enkelte kursist har et stærkt ønske om at blive anerkendt og klare sig som ligeværdig medborger, der bidrager til samfundet med de ressourcer, vedkommende har til rådighed.

Hvilke teorier ligger til grund

Det er vores tro og erfaring, at alle mennesker, trods psykosociale udfordringer har både ressourcer, behov og motivation for at leve en såkaldt normaltilværelse med job/uddannelse, trygge sociale relationer og livskvalitet på ligeværdig fod med andre.

I Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb kombinerer vi forskellige teoretiske perspektiver, der alle har ressourcesynet som fællesnævner. Vi arbejder således ud fra både systemiske, narrative, tilværelsespsykologiske, løsningsfokuserede og empowerment-orienterede tilgange med fokus på recovery begrebet.

Disse tilgange flytter fokus fra hvem og hvad vi er som individer og til hvem vi bliver i de relationer og situationer vi indgår i. En grundantagelse i den narrative tænkning er, at vi bliver til gennem de historier vi og andre fortæller om os. Nogle af de fortællinger vi har med os, trives vi måske mindre godt med. Andre fortællinger har måske brug for at kunne blive talt frem i fællesskab, for at de kan fylde mere i vores liv.

Grundidéen i den samlede tilgang er, at kursisterne skal blive i stand til at leve en tilfredsstillende tilværelse, hvor den enkelt kan fungere med sig selv og i tilfredsstillende relationer til andre.

Læs mere om vores teoretiske grundlag

Hvordan måles resultaterne

Vi har udviklet en enkel og effektiv model for progressionsmåling – kaldet progressionsbarometret. Når du starter i forløbet, opstiller du i et progressionsskema de individuelle delmål, der er relevante, realistiske, konkrete og tilpasset dine forudsætninger, ressourcer og udfordringer. Mål og progression evalueres løbende i tæt samråd med en vejleder. Progressionsbarometret er et godt redskab til at tydeliggøre fremskridt og forandringsprocesser af både psykosocial som praktisk art. Disse evalueringer hjælper også til at udvikle forløbsstrukturen.

Hvad koster det og hvordan kommer jeg med

Hvis Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb lyder som noget for dig, skal du i samarbejde med din kommune rette henvendelse til os, så vi kan aftale en visitationssamtale.

Hvis ikke du har en sagsbehandler tilknyttet er du velkommen til selv at kontakte os.

Ved samtalen vil du sammen med din sagsbehandler få en rundvisning samt nærmere viden om tilbuddet og dem du kan møde i tilbuddet. I samtalen kan vi i en fælles forventningsafstemning vurdere, om skridt4skridt har noget at tilbyde dig.

Vælger du at starte i skridt4skridt, udarbejder vi sammen en samarbejdsaftale, hvori vi beskriver, hvor mange timer om ugen du deltager, og hvilke temaaktiviteter du har særlig interesse i. Både timetal og aktiviteter kan ændres undervejs i forløbet, hvis der er enighed om det.

En deltageruge i Skridt4Skridt Intensivt recoveryforløb koster kr. 2.500. Hvis en kommune visiterer 3 borgere over en kort periode, kan vi bevilge en friplads til den 4. borger fra kommunen.

Eksempel på ugeskema

Hvor får jeg mere at vide

Du er meget velkommen til at kontakte os:
Tlf: 25 75 45 22/ 20 87 80 70 · Mail: post@skridt4skridt.dk

Skridt4Skridt er støttet økonomisk af: